Reklamační řád

Tímto reklamačním řádem je stanoven postup při zjištěných vadách zboží, které dodává společnost KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o. (dále dodavatel) svým smluvním obchodním partnerům (dále odběratel).

 1. Podle tohoto reklamačního řádu lze postupovat v případech, kdy zboží ještě nebylo odběratelem předáno konečnému uživateli. Po předání zboží (prodeji) reklamuje případné závady konečný spotřebitel a platí podmínky uvedené v záručním listu.
   
 2. Při převzetí (dodání) výrobku má odběratel povinnost zkontrolovat stav obalu výrobku. Při poškození obalu nebo podezření na nešetrné zacházení při přepravě je odběratel povinen postupovat takto:

  a) Zásilku s hrubě poškozeným obalem odběratel nepřevezme, o důvodu nepřevzetí provede stručný zápis do přepravního listu a informuje dodavatele.

  b) Zásilku s obalem poškozeným do té míry, že vzniká podezření na možnost poškození zboží, je odběratel povinen otevřít a podrobit zboží vizuální kontrole. Pokud je zboží viditelně poškozeno, odmítne jej odběratel převzít, učiní o tom zápis do přepravního listu a informuje dodavatele.

  c) Není-li možné provést kontrolu zboží při převzetí, je odběratel povinen učinit do přepravního listu 
  zápis o stavu, v jakém bylo zboží dodáno, následně provést do 24 hodin jeho kontrolu, a při zjištěném poškození informovat neodkladně dodavatele.

  Reklamace zřejmého poškození zboží, kdy nebyly dodrženy výše uvedené pokyny, bude zamítnuta.
   
 3. Po vybalení zboží před montáží, nebo před předáním konečnému uživateli, je základní povinností odběratele zboží pečlivě prohlédnout, zkontrolovat jeho vzhledovou bezchybnost, kompletnost, a pokud to charakter výrobku dovoluje, ověřit i jeho funkčnost.
  Reklamace vzhledové vady uplatněná v době, kdy reklamovaný výrobek již nemá originální obal, bude zamítnuta.
   
 4. Pokud je při kontrole po vybalení výrobku zjištěna jakákoliv viditelná vada, odběratel nesmí výrobek prodat nebo instalovat, vrátí jej do původního obalu a je povinen neprodleně kontaktovat dodavatele, v pracovní dny v době od 8.00 do 16.30 na tel. čísle 566 520 980,702 020 187, mimo tuto dobu na pohotovostních tel. číslech 608 780 020, 608 780 030, 734 898 049. Je-li dodržen tento postup, přejímá dodavatel zodpovědnost za zjištěné vady vyjma hrubých poškození evidentně způsobených přepravou (viz bod 2 a, b, c), a to včetně nákladů, které tímto mohou odběrateli vzniknout. Při oprávněné reklamaci bude postupováno takto:

  a) Odběrateli bude neprodleně zaslán výrobek bezvadný a bude na něj vystavena faktura jako na běžnou dodávku zboží, avšak se splatností 30 dní.

  b) Vadný výrobek dodavatel vyzvedne na dodací adrese odběratele a na vlastní náklady přepraví zpět do svého reklamačního oddělení, kde bude výrobek prohlédnut.

  c) Podmínkou pro plnou kompenzaci je vrácení výrobku v kompletním stavu, v původním a kompletním obalu včetně originálních prokladů, kde bude uložen tak, aby bylo zabráněno jeho poškození přepravou. Výrobek nesmí nést znaky, že byl již instalován nebo že bylo s instalací započato.

  d) Pokud byly splněny výše uvedené podmínky, vystaví dodavatel na vrácené zboží dobropis v plné výši a provede zápočet s fakturou vystavenou za nový kus.
   
 5. Reklamaci skrytých vad, které nelze odhalit postupem dle bodu 2 a 3, lze uplatnit na základě faktury dodavatele nejdéle 12 měsíců po datu fakturace.
   
 6. Je-li reklamována viditelná vada vzniklá mechanickým poškozením až po předání výrobku zákazníkovi, v průběhu montáže nebo po jejím dokončení (na výrobku je patrno, že byl instalován, výrobek již nemá původní obal apod.), bude toto poškození posuzováno jako poškození způsobené při montáži, případně poškození třetí osobou, za které nemůže dodavatel nést zodpovědnost a reklamace bude zamítnuta.
   
 7. V případě funkčních vad, které se projeví až po instalaci výrobku, bude reklamace řešena výměnou vadného elektrického nebo mechanického dílu na náklady dodavatele.


KITCHEN TECHNOLOGY s.r.o.
Žďár nad Sázavou 3.3.2016.